Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων (e-Inventory)

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της εφαρμογής eInventory, με την οποία υλοποιείται το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων, το οποίο περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.3979/2011(Α' 138), την ψηφιακή υποδομή που χρησιμοποιούν ή τηρούν οι φορείς.

Το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής αφορά τους Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), ήτοι οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών καθώς και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

Η Μονάδα Πληροφορικής κάθε φορέα μεριμνά για την αρχική καταγραφή των στοιχείων, που αφορούν τον φορέα, στο Μητρώο και την επικαιροποίηση αυτών. Οι φορείς εξουσιοδοτούν δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν την τήρηση και διαρκή ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του φορέα και θα αποτελούν τον σύνδεσμο με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών (ονοματεπώνυμο, φορέας, τηλέφωνο, στοιχεία υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eInventory@ydmed.gov.gr). Η αρχική καταγραφή στο Μητρώο ολοκληρώνεται από κάθε φορέα εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ο φορέας φροντίζει για την διαρκή ενημέρωση του Μητρώου σε κάθε περίπτωση μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό σε εξαμηνιαία βάση, κατά τα διαστήματα 1 - 31 Ιανουαρίου και 1- 31 Ιουλίου κάθε έτους, κάθε φορέας επιβεβαιώνει υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μητρώου το πεδίο για την εγκυρότητα της πληροφορίας που έχει καταγράψει.

Πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή e-Inventory, για το σκοπό καταχώρισης στοιχείων, παρέχεται μόνον στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μέσω κωδικού πρόσβασης. Το Μητρώο είναι, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ιδίως των διατάξεων του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει την ευθύνη λειτουργίας του Μητρώου και είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στο συντονισμό των φορέων, την παροχή των απαραίτητων διευκρινήσεων και οδηγιών, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ορθή τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου από κάθε φορέα.

Minadmin Portal Ermis Portal e-GIF Portal DataGovGR Portal

Copyright © 2018 - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανισμών | Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Τμήμα Διαλειτουργικότητας

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού.